Kiểm tra Mail |  Sitemap |  Đăng nhập đăng ký

Mẫu Báo cáo XD trường học thân thiện, học sinh tích cực PDF. In Email
BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC
HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2008-2009
LỚP..........

I. TÌNH HÌNH ĐẶC ĐIỂM

1. Tình hình tổ chức lớp

a. Cấu trúc lớp : + Tổng số :…………….. Trong đó : Nam ………..; Nữ :………….

+ Đoàn viên :………….. Chiếm tỷ lệ :………%

b. Chất lượng lớp :

Theo kết quả xếp loại năm học 2007-2008 đối với khối 11, 12 (hoặc kiểm tra chất lượng đầu năm học đối với khối 10 ):

+ Học tập : (Số lượng và tỷ lệ từng loại)

+ Hạnh kiểm : (Số lượng và tỷ lệ từng loại)

2. Thuận lợi, khó khăn :

a. Thuận lợi :

b. Khó khăn :

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC

1. Xây dựng trường lớp xanh-sạch-đẹp

a. Giáo dục ý thức :

b. Chương trình hành động :

c. Kết quả thực hiện :

2. Học tập hiệu quả :

a. Tính tích cực trong học tập : (Tinh thần, thái độ, tham gia học tập đầy đủ, tổng số lượt vắng học bao nhiêu buổi/ so với tổng số buổi học theo biên chế năm học. Từ đó đánh giá lớp có tinh thần tích cực hay không tích cực học tập ? )

b. Phương pháp học tập :

c. Tổ chức phong trào học tập :

d. Kết quả học tập

e. Tham gia làm đồ dùng dạy học

g. Những sáng kiến trong học tập

3. Rèn luyện kỷ năng số cho học sinh

a. Đã giáo dục cho học sinh hiểu Kỷ năng sống là gì và tại sao phải rèn luyện kỷ năng sống ? Giáo dục dưới hình thức nào ?

b. Những kỷ năng sống đã rèn luyện :

+ Kỷ năng giao tiếp, ứng xử hợp lý với tình huống

+ Kỷ năng ứng xử văn hóa

+ Rèn luyện sức khỏe, phòng chống tai nạn giao thông (lớp có bao nhiêu lượt buổi học sinh bỏ học thể dục ? Và bao nhiêu học sinh sử dụng xe máy đến trường ?)

+ Rèn luyện kỷ năng nề nếp sinh hoạt học đường ( Số lượt học sinh bỏ giờ sinh hoạt, bỏ trực nhật, không chào cờ. Tính trật tự trong sinh hoạt hội họp chung như thế nào ? => Kết quả thi đua hàng tháng lớp đạt loại gì, từng tháng => tiến bộ hay ngày càng thụt lùi….)

+ Lễ giáo truyền thống

ð GVCN đã có những hình thức gì để rèn luyện cho học sinh những kỷ năng nêu trên. Và học sinh trong lớp đã được mức độ nào trong những kỷ năng đó ? Ngoài ra lớp rèn luyện được những kỷ năng sống gì khác ?

ð Đánh giá chung mức độ hình thành kỷ năng sống qua nhân cách sinh hoạt hàng ngày : Biết chào thầy cô, vô lễ, đi học muộn, trốn tiết nhày rào, hút thuốc…) => Học sinh lớp đã có sự khôn lớn trưởng thành về nhân cách sống chưa ?

4. Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh :

a. Các hoạt động đã tiến hành và kết quả đạt được

b. Đánh giá (mức độ thu hút học sinh tham gia và có tác động làm cho học sinh yêu trường mến lớp ? có thấy Mỗi ngày đến trường là một ngày vui? )

5. Tổ chức cho học sinh tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, cách mạng ở địa phương >

a. Các hoạt động đã tiến hành và kết quả đạt được:

b. Đánh giá hiệu quả giáo dục đạt được :

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả ( Học sinh có nâng cao được nhận thức bản thân? => có thái độ sống tích cực ? Và có cải tiến được phương pháp học tập ? => Có tiến bộ gì ? )

2. Xếp loại : Lớp đạt loại gì ? Và có những học sinh nào trong lớp đạt thành tích khá và xuất sắc cần khen thưởng ?)

3. Những tồn tại và nguyên nhân :

a. Những tồn tại :

+ Về phía GVCN : ( Với tư cách là người tổ chức, quản lý, lãnh đạo lớp đã Hoạch định chương trình - Tổ chức thực hiện và Kiểm tra tốt chưa ?)

+ Về phía học sinh : ( Có những chuyển biến gì về nhận thức và hành động thể hiện qua việc chấp hành nề nếp sinh hoạt học đường và đạt được kết quả học tập tiến bộ qua các kỳ kiểm tra tập trung)

b. Nguyên nhân :

+ Nguyên nhân khách quan :

+ Nguyên nhân chủ quan :

4. Bài học kinh nghiệm :

a. Về vai trò tổ chức phát huy tính tích cực đối với học sinh của GVCN

b. Tính thân thiện tạo động lực cho học sinh tích cực tham gia hoạt động đạt kết quả trong học tập và rèn luyện.

c. …..

5. Kiến nghị, đề nghị :

a. Đề nghị khen thưởng (lớp và cá nhân học sinh)

b. Kiến nghị hiệu trưởng (giải pháp tổ chức thực hiện trong toàn trường )

Nơi gởi :

+ Hiệu trưởng

+ Thông báo trước lớp

+ GVCN lưu hồ sơ

Quy Nhơn, Ngày…..tháng…..năm….

Giáo viên chủ nhiệm lớp