Kiểm tra Mail |  Sitemap |  Đăng nhập đăng ký

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010-2011 PDF. In Email

I. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM VÀ THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

1. Tình hình, đặc điểm :

Năm học 2010 - 2011 là năm học đầu tiên của thập kỷ mới, với nhiều sự kiện trọng đại: là năm tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 13, năm đầu tiên cả nước bắt đầu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015, là năm học thứ 5 toàn ngành quyết tâm thực hiện Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục, là năm học thứ 4 thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và là năm học thứ 3 triển khai phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực".

Đối với TRƯỜNG THPT QUY NHƠN là năm học bước vào tuổi thứ 6 và là năm học đầu tiên của Chiến lựợc phát triển giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn đến năm 2020, trong bối cảnh Nhà nước đang tiến hành mạnh mẽ công tác xã hội hóa giáo dục.

2. Thuận lợi, khó khăn :

Với tình hình, đặc điểm nêu trên TRƯỜNG THPT QUY NHƠN có những thuận lợi và khó khăn sau:

2.1/ Những thuận lợi :

+ Bước đầu tạo lập được uy tín với xã hội và từng bước khẳng định mình trong cộng đồng giáo dục tỉnh nhà;

+ Xác lập được công nghệ quản lý và dạy học tích cực, tạo tiền đề quan trọng để tiến hành Chiến lược phát triển giai đoạn 2010 – 2015;

+ Có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tương đối tốt cùng với một đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cốt cán có tâm huyết và năng động cùng với một đội ngũ giáo viên thỉnh giảng nhiệt thành, gắn bó;

+ Cơ chế quản lý năng động, sáng tạo tạo khả năng ứng phó kịp thời trước những biến động. Theo đó kịp thời tạo ra sự thay đổi và quản lý thực hiện thành công sự thay đổi nhằm đạt đến mục tiêu kỳ vọng.

+ Cơ chế chính sách xã hội hóa giáo dục của Nhà nước từng bước rộng mở, tạo điều kiện cho nhà trường phát triển;

2.2/ Những khó khăn :

+ Đầu vào học sinh nhà trường còn nhiều yếu kém;

+ Phần lớn học sinh nhà trường là con em gia đình lao động, đời sống kinh tế có nhiều khó khăn… một trong số đó là trở ngại cho việc thực hiện công tác giáo dục của nhà trường;

+ Kinh nghiệm giảng dạy của một số giáo viên nhà trường chưa nhiều, mặt khác tinh thần cầu tiến chưa cao;

II. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀ QUI MÔ TRƯỜNG LỚP

1. Đầu tư cơ sở vật chất, TBDH:

+ Đầu tư tôn tạo cảnh quan nhà trường Xanh – Sạch – Đẹp. Tăng cường thiết bị dạy học điện tử;

+ Mua sắm các phần mềm phục vụ cho công tác dạy học và quản lý;

+ Đầu tư cơ sở, TBDH cho phòng học theo dự án – e.Learning;

+ Đầu tư cơ sở vật chất, TBDH cho các phòng học bộ môn Lý – Hóa – Sinh;

2. Qui mô học sinh và lớp học:

Tổng số học sinh 1.100 với 22 lớp. Trong đó : Khối 10 có 8 lớp. Khối 11 có 7 lớp. Khối 12 có 7 lớp.

III. MỤC TIÊU DẠY HỌC TRONG NĂM HỌC

1. Mục tiêu tổng quát :

1.1/ Giáo dục học sinh biết vượt lên chính mình để thành nhân và thành tài, vì một thế hệ công dân tự lập;

Giáo dục học sinh nhận thức và hiểu:

+ Tại sao phải vượt lên chính mình ? Vượt lên chính mình là vượt lên những gì?

+ Tại sao phải vượt lên chính mình mới thành nhân và thành tài?

+ Một thế hệ công dân tự lập là một thế hệ như thế nào?

1.2/ Tăng cường hướng dẫn học sinh phương pháp tự học cá nhân và kỉ năng làm việc nhóm;

Tập trung vào những kỉ năng sau :

+ Hướng dẫn học sinh biết lập Bản đồ tư duy hoặc lập Sơ đồ tia trong tự học;

+ Tập cho học sinh thói quen hệ thống kiến thức từ tổng quát đến chi tiết với các Nghi vấn từ khóa: Tại sao? Là gì? Như thế nào?

+ Hướng dẫn học sinh phương pháp học tập theo dự án. Theo đó, rèn luyện học sinh kỉ năng sưu tầm thông tin/ Xử lý thông tin/ Lập báo cáo và độc lập phát biểu ý kiến phản biện về vấn đề dự án đưa ra;

+ Hướng dẫn học sinh phương pháp phân công và phối hợp trong làm việc nhóm;

1.3/ Rèn luyện kỉ năng sống cho học sinh, tập trung vào những chủ đề trọng yếu sau:

+ Rèn luyện kỉ năng giao tiếp; thực hiện tốt “Lời chào”

+ Rèn luyện kỉ năng vượt qua rào cản tâm lý để hội nhập;

+ Rèn luyện kỉ năng nói trước đám đông;

+ Rèn luyện kỉ năng tự lập trong đời sống;

+ Rèn luyện kỉ năng quan sát để tự phòng tránh rủi ro và vượt qua những cám giỗ;

+ Tập thói quen suy nghĩ và hành động của những người thành đạt;

2. Mục tiêu cụ thể :

L

Ơ

p

THỰC HIỆN NĂM HỌC 2009 - 2010

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2010 - 2011

HẠNH KIỂM (%)

HỌC LỰC (%)

HẠNH KIỂM (%)

HỌC LỰC (%)

T

K

Tb

Y

G

Kh

Tb

Y

K

T

K

Tb

Y

G

Kh

Tb

Y

K

10

30,5

46,7

17,7

5,1

0,0

6,6

66,8

26,0

0,6

40,0

50,0

8,0

2,0

0,0

8,0

80,0

12,0

0,0

11

38,4

42,3

16,7

2,6

0,0

14,7

76,2

8,8

0,3

45,0

50,0

5,0

0,0

0,0

16,0

80,0

4,0

0,0

12

48,1

42,5

9,1

0,3

0,3

18,9

76,4

4,4

0,0

55,0

40,0

5,0

0,0

0,0

18,0

80,0

2,0

0,0

TC

38,9

43,9

14,5

2,7

0,1

13,3

73,0

13,3

0,3

45,0

50,0

4,0

1,0

0,0

15,0

75,0

10,0

0,0

Học sinh 12 đậu tốt nghiệp THPT: 99%

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Thực hiện chủ đề năm học 2010-2011 là “Năm học tiếp tục đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục”, nhà trường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau đây:

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động :

1.1/ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

1.2/ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo;

1.3/ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực;

1.4/ Thực hiện cuộc vận động "Hai không", không chạy đua theo thành tích, phát huy tinh thần “Dạy thực – Học thực” trong nhà trường;

2. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục:

2.1. Không ngừng cập nhật và đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; tạo ra sự chuyển biến về đổi mới kiểm tra đánh giá thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục.

2.2. Triển khai thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học. Mỗi tỉnh có một chương trình đổi mới phương pháp dạy học”;

2.3. Tiếp tục tăng cường kỷ cương, nền nếp trong quản lý dạy học, kiểm tra đánh giá, thi cử.

2.4. Tiếp tục đổi mới phương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp theo tinh thần lồng ghép và tích hợp; chú trọng giáo dục giá trị, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh.

2.5/ Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy và quản lý;

2.6/ Tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn;

3. Triển khai có hiệu quả việc đánh giá nhà trường, cán bộ quản lý và  giáo viên theo chuẩn :

3.1/ Đánh giá nhà trường theo Chuẩn;

3.2/ Đánh giá Hiệu trưởng theo Chuẩn;

3.3/ Đánh giá giáo viên theo Chuẩn:

4. Đổi mới công tác quản lý giáo dục :

4.1/ Sắp xếp hợp lý thời gian học tập;

4.2/ Tăng cường giáo dục nhân cách, đạo đức, kỉ năng sống  hướng đến mục tiêu “Giáo dục thành nhân trước khi thành tài với những kỉ năng sống thích ứng”

4.3/ Xây dựng môi trường văn hóa trách nhiệm nhằm tạo ra đội ngũ những người thành đạt;

V. NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của Ngành

- Tiếp tục triển khai tích cực và hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục – Đào tạo với phương châm lồng ghép và tích hợp nội dung, giải pháp các cuộc vận động và các phong trào thi đua nhằm huy động nhiều nguồn lực, nâng cao hiệu quả các hoạt động dạy học và giáo dục trong nhà trường.

- Gắn việc thực hiện các cuộc vận động và các phong trào thi đua với việc rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh trong nhà trường, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục.

- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục – thể thao, tin học, ngoại ngữ... theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống và tinh hoa văn hóa thế giới.

- Chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể và các tổ chức ở địa phương để đảm bảo học sinh được “an toàn đến trường”; xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa, củng cố kỷ cương nền nếp, tăng cường giáo dục kỷ luật tích cực, bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện .

2. Triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục trung học

2.1. Tổ chức thực hiện tốt chương trình và kế hoạch giáo dục

2.1.1. Thực hiện Khung phân phối chương trình:

a) Khung phân phối chương trình quy định nội dung dạy học trong từng phần của chương trình. Chủ động thực hiện trên cơ sở đảm bảo thời gian kết thúc học kì I, kết thúc năm học thống nhất cả nước, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, bài tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành và kiểm tra định kì, phù hợp với điều kiện cụ thể của trường.

Tăng thời gian dạy học các nội dung khó, học sinh tự học có hướng dẫn của giáo viên, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, văn nghệ, thể thao, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi phù hợp từng đối tượng học sinh, không gây “quá tải”;

b) Về phân phối chương trình dạy học tự chọn

Dạy học chủ đề tự chọn bám sát để ôn tập, hệ thống hóa, khắc sâu kiến thức, kĩ năng, không bổ sung kiến thức nâng cao mới.

2.1.2. Thực hiện các hoạt động giáo dục:

a) Việc phân công giáo viên thực hiện các Hoạt động giáo dục:

b) Việc thực hiện tích hợp giữa Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, môn Công nghệ:

- Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp: Thực hiện đủ các chủ đề quy định cho mỗi tháng, với thời lượng 2 tiết/tháng và tích hợp nội dung Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp vào môn Giáo dục công dân như sau:

+ Khối lớp 10 : Chủ đề về đạo đức;

+ Khối lớp 11 : Các chủ đề về kinh tế và chính trị - xã hội;

+ Khối lớp 12 : Các chủ đề về pháp luật và đời sống;

Đưa nội dung giáo dục về Công ước Quyền trẻ em của Liên Hợp quốc vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở khối lớp 10 và các hoạt động hưởng ứng phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” do Bộ GDĐT phát động.

- Hoạt động giáo dục hướng nghiệp: Thời lượng Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được bố trí 9 tiết/năm học.

+ Các lớp 10, 11, 12: Tích hợp vào Hoạt động giáo dục hướng nghiệp ở môn Công nghệ (phần “Tạo lập doanh nghiệp” lớp 10) và tích hợp vào Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp (do giáo viên môn Công nghệ, giáo viên Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp thực hiện) ở 3 chủ đề sau đây:

(1) “Thanh niên với vấn đề lập nghiệp”, chủ đề tháng 3;

(2) "Thanh niên với học tập, rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước", chủ đề tháng 9;

(3) "Thanh niên với xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", chủ đề tháng 12.

Về phương pháp tổ chức thực hiện Hoạt động giáo dục hướng nghiệp, có thể riêng theo lớp hoặc theo khối lớp; có thể giao cho giáo viên hoặc mời các chuyên gia, nhà quản lý kinh tế, quản lý doanh nghiệp giảng dạy.

c) Về Hoạt động giáo dục nghề phổ thông:

Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ GDĐT.

d) Tăng cường vai trò của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc giáo dục đạo đức, giáo dục hướng nghiệp, giáo dục giá trị và kỹ năng sống, tư vấn học đường… cho học sinh; thiết lập và duy trì có hiệu quả mối quan hệ giữa giáo viên chủ nhiệm lớp với giáo viên bộ môn, các đoàn thể xã hội và gia đình học sinh trong việc phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi, nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; giáo dục toàn diện cho học sinh...

Nghiên cứu xây dựng và triển khai chương trình bồi dưỡng giáo viên làm công tác chủ nhiệm lớp.

2.1.3. Thực hiện các nội dung giáo dục địa phương: Thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 5977/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2008.

2.1.4. Thực hiện giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên trong một số môn học theo hướng dẫn riêng của Bộ.

2.2. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

2.2.1. Đổi mới phương pháp dạy học:

a) Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới phương pháp dạy học và tình hình thực tế học sinh nhà trường thực hiện có hiệu quả  các giải pháp:

- Tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT. Thiết kế bài giảng khoa học, sắp xếp hợp lý hoạt động của giáo viên và học sinh; thiết kế hệ thống câu hỏi hợp lý, tập trung vào trọng tâm, tránh nặng nề quá tải (nhất là đối với bài dài, bài khó, nhiều kiến thức mới); bồi dưỡng năng lực độc lập suy nghĩ, vận dụng sáng tạo kiến thức đã học, tránh thiên về ghi nhớ máy móc không nắm vững bản chất;

- Giáo viên sử dụng hợp lý sách giáo khoa khi giảng bài trên lớp, tránh tình trạng yêu cầu học sinh ghi chép quá nhiều, dạy học thuần tuý theo lối "đọc - chép"; chú trọng phát huy tính tích cực, hứng thú trong học tập của học sinh và vai trò chủ đạo của giáo viên trong tổ chức quá trình dạy học.

- Giáo viên sử dụng ngôn ngữ chuẩn xác, trong sáng, sinh động, dễ hiểu, tác phong thân thiện, khuyến khích, động viên học sinh học tập; chú trọng tổ chức hợp lý cho học sinh làm việc cá nhân và theo nhóm; rèn luyện kỹ năng tự học, tạo điều kiện cho học sinh tự nghiên cứu sách giáo khoa và tài liệu tham khảo.

- Tăng cường sử dụng hợp lý công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa hiệu năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; coi trọng thực hành, thí nghiệm; bảo đảm cân đối giữa việc truyền thụ kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho học sinh theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông; chú trọng liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học.

b) Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp theo nội dung của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” nhằm đảm bảo tính linh hoạt về hình thức dạy học, hình thức kiểm tra, đánh giá, rèn luyện kỹ năng sống và kỹ năng hoạt động xã hội cho học sinh.

c) Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học thông qua công tác bồi dưỡng giáo viên và dự giờ thăm lớp của giáo viên; tổ chức rút kinh nghiệm giảng dạy ở các tổ chuyên môn, hội thảo cấp trường, hội thi thao giảng;

d) Chú trọng tổ chức cho giáo viên nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng, sáng kiến cải tiến; xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán trong mỗi bộ môn;

2.2.2. Tích cực đổi mới kiểm tra, đánh giá:

a) Căn cứ vào những yêu cầu của việc đổi mới kiểm tra đánh giá, cần thực hiện có hiệu quả các giải pháp:

- Trong quá trình kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, cần kết hợp một cách hợp lý hình thức tự luận với hình thức trắc nghiệm khách quan; dựa trên chuẩn kiến thức, kỹ năng, hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá năng lực của mình;

- Thực hiện đúng quy định của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT do Bộ GDĐT ban hành; tổ chức đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

b) Tiếp tục đổi mới đánh giá môn Thể dục (THCS, THPT): Khuyến khích đánh giá bằng nhận xét kết quả học tập theo quy định tại Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, học sinh THPT của Bộ GDĐT.

c) Đối với một số môn khoa học xã hội và nhân văn như: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân, cần coi trọng đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng hạn chế yêu cầu học sinh chỉ ghi nhớ máy móc, không nắm vững kiến thức, kỹ năng môn học. Trong quá trình dạy học, cần từng bước đổi mới kiểm tra đánh giá bằng cách nêu vấn đề mở, đòi hỏi học sinh phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân.

d) Tăng cường tổ chức bồi dưỡng giáo viên về kĩ năng ra đề, soạn đáp án và chấm bài thi, kiểm tra bằng hình thức tự luận, trắc nghiệm theo chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông với các cấp độ: Biết, Thông hiểu, Vận dụng sáng tạo; với các bài kiểm tra cuối học kì theo hướng dẫn của Sở Giáo dục – Đào tạo. Theo đó bảo đảm dạy học sát đối tượng học sinh, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo.

e) Triển khai xây dựng bộ đề kiểm tra, câu hỏi, tài liệu Tóm lược kiến thức các môn học: Toán – Lý – Hóa – Sinh – Sử - Địa – Ngữ văn – Anh văn làm cẩm nang học tập cho học sinh;

2.2.3. Tăng cường quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá:

a) Triển khai thực hiện chủ trương “Mỗi giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục thực hiện một đổi mới trong phương pháp dạy học và quản lý. Mỗi trường có một kế hoạch cụ thể về đổi mới phương pháp dạy học.

Xây dựng mô hình nhà trường đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá tích cực và hiệu quả;

2.2.4. Quản lý chặt chẽ, nghiêm túc khâu thiết kế bài giảng, soạn giáo án; công tác thi, kiểm tra ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm thi và nhận xét đánh giá; thực hiện các biện pháp phù hợp để khắc phục hiện tượng “học sinh yếu kém”, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học; chú trọng phụ đạo học sinh yếu; cần nắm chắc tình hình, khắc phục nguyên nhân học sinh bỏ học; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học.

3. Đầu tư xây dựng phát triển cơ sở vật chất nhà trường:

3.1/ Xây dựng củng cố hệ thống tường rào, cổng ngõ đảm bảo mĩ quan, kiên cố và an toàn;

3.2/ Xây dựng cảnh quan môi trường Xanh – Sạch – Đẹp, tập trung tôn tạo cảnh quan sân vườn;

3.3/ Tăng cường trang thiết bị điện tử phục vụ cho dạy học;

4. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý :

4.1/ Nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng và nhận thức bản thân.

4.2/ Rèn luyện kỉ năng hợp tác, hội nhập và độc lập tư duy và sáng tạo, tránh làm việc dựa dẫm;

4.3/ Xây dựng bầu văn hóa trách nhiệm, tạo lập đội ngũ những người thành đạt;

4.4/ Đề cao tinh thần tự học và sáng tạo;

4.5/ Nâng cao trình độ sử dụng và ứng dụng CNTT trong quản lý và dạy học. Tăng cường thiết kế bài giảng theo E.Learning;

4.6/ Tích cực học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn quản lý và giảng dạy. Thường xuyên cập nhật thông tin và cải tiến phương pháp dạy học và quản lý;

5. Thực hiện phổ cập giáo dục :

Theo sự phân công và hướng dẫn của Ban chỉ đạo PCGD thành phố Quy Nhơn;

6. Công tác thi đua, khen thưởng

6.1/ Đối với học sinh :

+ Hoàn thiện bộ qui chuẩn đánh giá, từng bước lượng hóa các chỉ tiêu chấm điểm thi đua;

+ Tạo ra sự nhận thức thi đua là động lực để rèn luyện học tập tốt ở mỗi học sinh và mỗi lớp. Thi đua là để khẳng định mình, tạo ra giá trị tinh thần mới cho bản thân, không chỉ hướng vào khen thưởng vật chất mới thi đua.

+ Đội ngũ giáo viên chủ nhiệm và hệ thống quản trị phải thường xuyên tạo ra không khí mới, kịp thời động viên cổ vũ những nhân tố tích cực, sáng tạo.

6.2/ Đối với cán bộ giáo viên :

+ Cần nhận thức “Thi đua” là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, ý thức trách nhiện trước tập thể và được tập thể thừa nhận;

+ Nhà trường và tổ chức Công đoàn cần tổ chức tốt công tác thi đua. Mỗi cá nhân mỗi đơn vị cần có sự sáng tạo tự đề ra những biện pháp nhằm thực hiện tốt những chỉ tiêu phấn đấu mà nhiệm vụ năm học đã đề ra;

+ Mục tiêu dài lâu cần hướng đến trong công tác thi đua của nhà trường là “Xây dựng một bầu văn hóa trách nhiệm, nhằm tạo ra đội ngũ những người thành đạt”

+ Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, đánh giá theo Chuẩn công tác giáo viên, kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân, đơn vị có nhiều năng động, sáng tạo trong công tác;

VI. CHƯƠNG TRÌNH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN VÀ SINH HOẠT HỌC ĐƯỜNG

  1. 1. Chương trình sinh hoạt chuyên môn hàng tháng

( Kèm theo Phụ lực Chương trình công tác chuyên môn )

  1. 2. Chương trình sinh hoạt học đường

( Kèm theo Phụ lục Chương trình sinh hoạt học đường)

  1. 3. Kế hoạch giảng dạy và học tập

( Kèm theo các Phụ lục Kế hoạch giờ giảng và phân công công tác giáo viên)

 

Ngày 30 tháng 8 năm 2010

Hiệu trưởng

DƯƠNG VĂN MINH

 

Khó đi mẹ cõng con đi...

News image

“Hằng ngày, con đến trường trên đôi vai của mẹ. Có đứa bạn thấy vậy còn nói: “Được mẹ cõng sướng quá ta!” Nhưng chẳng... Xem thêm

Sau bao gian truân, thầy trò An Lạc Thôn đã thi tài tại Thụy Điển

News image

(Dân trí) - Thầy Nguyễn Ngọc Hải, giáo viên Trường THPT An Lạc Thôn (huyện Kế Sách, Sóc Trăng) - người hướng dẫn các em... Xem thêm

Cô thủ khoa giỏi 8 kỳ liên tiếp của ĐH Giao thông vận tải

News image

(Dân trí) - Từng đạt giải Á khôi 1 cuộc thi Miss ĐH Giao thông vận tải năm 2007, mới đây, Đào Diệu Linh xuất... Xem thêm